Ruimte voor groen en werkgelegenheid nabij dorpskern Lembeek stap dichterbij

de raad van de provincie vlaams-brabant stelde het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘lembeek-noord’ voorlopig vast. De provincie maken met dit plan mogelijkheid vrij voor groenkleurig en waterberging in de nabijheid van de dorpskern van lembeek. Intussen kunnen er meer bedrijven komen op het nabijgelegen bedrijventerrein. Op 16 maart 2017 besliste de provincie om een ruimtelijk uitvoeringsplan in procedure te brengen voor de zone lembeek-noord. Het doel is de ontstaan van een natuurgebied voor waterbeheersing en de ontstaan van een regionaal bedrijventerrein verwerkelijken nabij de dorpskom van lembeek. De laaggelegen, onbebouwde industriegronden krijgen een groenbestemming met mogelijkheden voor recreatie en waterberging. Het regio zal de bestaande persoonlijkheid in de omstreken met mekaar aaneenschakelen en krijgt een belangrijke rol in de zelfbeheersing van overstromingsrisico’s. Voor bewoners en werknemers wordt er een prettig groengebied gecreëerd om te stappen en zich te ontspannen. Daarenboven dicht het park aan op het wandel- en fietsnetwerk via het kanaal. ‘daarnaast verlangen we het regionaal bedrijventerrein beter gaan inrichten en mogelijkheden schoppen aan bedrijven die zich op het industrieterrein verlangen vestigen’, zegt afgevaardigde ann schevenels. In het kader van het tactisch plan zennevallei is innig bespreking gevoerd tussen de betrokken overheidsinstanties en andere belanghebbenden. Dit heeft geleid tot een breed gedragen toekomstperspectief voor het regio ten noorden van lembeek. De startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘lembeek-noord’ heeft ter inzage liggend van 6 maart tot en met 4 mei 2018. Gedurende deze periode van publieke raadpleging zijn tien adviezen en inspraakreacties binnengekomen. Op 28 schrikkelmaand 2019 keurde de provincie het voorontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘lembeek-noord’ goed. ” vandaag werd het prup voorlopig vastgesteld. De volgende stap in de procedure is een is een publiek research over het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ”, conclusie afgevaardigde ann schevenels. Foto : provincie vlaams-brabant